Ko.Ma.Co, člen CBA Franchise International

Súťaž s Winstonom o 2x kupón v hodnote 1 000 EUR na nákup športového vybavenia 

 

Štatút 

propagačnej akcie organizátorov Ko.Ma.Co-sk s.r.o. a KON – RAD spol. s r.o. s názvom „Súťaž s Winstonom o 2x kupón v hodnote 1 000 EUR na nákup športového vybavenia “.

 

 1. Organizátori

Propagačnú akciu „Súťaž s Winstonom o 2 x kupón v hodnote 1 000 EUR na nákup športového vybavenia “ (ďalej ako „akcia“) organizujú spoločnosti Ko.Ma.Co-sk s.r.o. so sídlom Šúrska 136/A, 900 01 Modra, IČO: 47 147 695, DIČ: 2023768593, zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 88919/B a KON – RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, Bratislava 830 06, zastúpená Ing. Pavlom Konštiakom, PhD. – konateľom, IČO: 00 684 104, Daňové identifikačné číslo: 2020301195, identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty: SK2020301195, bankové spojenie: Tatra banka, a.s., číslo účtu: 2624000104/1100, IBAN: SK7411000000002624000104, BIC/SWIFT: TATRSKBX, zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 98/B  (obaja spoločne ďalej ako „organizátori“).

Akcia sa riadi výlučne týmito oficiálnymi pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá akcie (ďalej len „Štatút“).

 1. Účel

Účelom akcie je reklama a podpora produktov z portfólia JTI, ktorými sú vybrané tabakové výrobky Winston.

Cieľom akcie je motivovať konečných spotrebiteľov, ktorí sú fajčiarmi, k výberu a nákupu  tabakových výrobkov danej značky. Zároveň cieľom je aj informovať širokú fajčiarsku verejnosť o tejto značke tabakových výrobkov.

 1. Trvanie

Akcia bude prebiehať vo všetkých prevádzkach spoločností Ko.Ma.Co-sk s.r.o, a KON – RAD spol. s r.o na území Slovenskej republiky, ktoré ponúkajú a predávajú tabakové výrobky (ďalej ako „prevádzka“). Trvanie akcie je od 02.05.2022 do 31.05.2022.

 1. Spôsob propagácie

Propagácia akcie sa uskutoční prostredníctvom reklamných nosičov spoločnosti JTI, ktoré budú umiestnené výlučne v mieste predaja v zapojených prevádzkach v zmysle ustanovení  § 6 odst. 3 zákona 147/2001 Z.z. o reklame.

 1. Podmienky účasti v akcii

Do akcie sa môže zapojiť výlučne spotrebiteľ s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky vo veku 18 a viac rokov v čase zapojenia do akcie, (ďalej tiež ako „účastník/účastníci“ alebo „spotrebiteľ/spotrebitelia“, neskôr „výherca“).

 1. Výhra v súťaži

Výhrou v súťaži sa rozumie 2 x kupón v hodnote 1 000 EUR na nákup športového vybavenia. Súťažiaci môže vyhrať najviac jednu výhru.

Nepeňažné výhry v hodnote prevyšujúcej 350 EUR podliehajú zdaneniu podľa § 8 ods. 1 písm. i) zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Organizátori súťaže oznámia výhercovi hodnotu nepeňažnej výhry za účelom zdanenia formou preberacieho protokolu pri odovzdaní výhry.

 1. Pravidlá

Zapojenie spotrebiteľa

Princíp súťaže spočíva v zbieraní nákupných blokov (ďalej ako „blok“) z prevádzok Ko.Ma.Co-sk s.r.o. a KON – RAD spol. s r.o, ktoré budú spotrebiteľovi vydané za každý nákup ľubovoľného množstva tabakového výrobku značky Winston v zapojených prevádzkach v období od 02.05.2022 do 31.05.2022.   

Blok je v súťaži potrebné vhodiť do urny spolu s vyplneným GDPR formulárom v období od 02.05.2022 do 31.05.2022.

Splnením vyššie uvedených podmienok splnil spotrebiteľ všetky náležitosti k tomu, aby bol do súťaže zapojený.

Žrebovanie prebehne náhodným výberom najneskôr do 15.06.2022 za prítomnosti notára. V žrebovaní sa vyžrebujú 2 výhercovia výhry 2 x kupón v hodnote 1 000 EUR na nákup športového vybavenia. Okrem toho budú vyžrebovaní 2 náhradníci.

 1. Osobné údaje a osobnostné práva

S osobnými údajmi účastníkov sa bude narábať v zmysle príslušných právnych predpisov na ochranu osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov pre účely súťaže a súhlas so spracúvaním osobných údajov je podmienkou pre účasť v súťaži. Účastník súťaže dobrovoľne poskytuje organizátorom osobné údaje na dobu potrebnú pre realizáciu tejto súťaže a určenie výhercov a udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov: meno, priezvisko, telefonický kontakt a obec trvalého bydliska, ktoré poskytne v rámci súťaže organizátorom (účel odovzdanie výhry a evidencia výhercu v súvislosti s akciou na nevyhnutnú dobu). V prípade výhry bude výherca (krstné meno a názov obce trvalého bydliska) kontaktovaný telefonicky. Účastník berie na vedomie, že organizátori môžu osobné údaje súťažiaceho zaznamenávať na nosiče informácií/do informačného systému.

Súťažiaci, ktorý poskytol svoje osobné údaje, zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Organizátori poučujú súťažiaceho, že poskytnutie požadovaných osobných údajov súťažiaceho je dobrovoľné a súťažiaci môže kedykoľvek slobodne písomne namietať proti ich poskytovaniu a využívaniu. Odvolaním súhlasu počas akcie sa ukončuje účasť v súťaži a účastník nepostupuje do žrebovania.

Ak sa súťažiaci domnieva, že sú osobné údaje spracovávané v rozpore s právnymi predpismi, má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov SR.

 1. Odovzdanie výhry

Vyžrebovaní výhercovia budú kontaktovaní organizátormi telefonicky do troch pracovných dní od dňa žrebovania na telefónne číslo, ktoré spotrebiteľ uviedol pri registrácii. Výherca je povinný odpovedať na tento telefonát do dvoch pracovných dní a následne sa dostaviť podľa vzájomnej dohody na centrálu organizátorov súťaže, prípadne do maloobchodnej prevádzky, kde zrealizoval nákup cigariet a kde mu bude odovzdaná výhra. V prípade, že výhercu nebude možné zastihnúť telefonicky, alebo sa v dohodnutom termíne nedostaví na centrálu organizátorov, aby výhru prevzal, nárok na výhru mu automaticky zaniká. V takomto prípade organizátori kontaktujú vyžrebovaného náhradníka, a to v poradí, v akom boli náhradníci vyžrebovaní (ako prvého kontaktujú 1. vyžrebovaného náhradníka).

 1. Uplatnenie výhry

Výherca si môže uplatniť výhru na nákup športového vybavenia v hodnote 1 000 EUR v sieti predajní INTERSPORT SK s. r. o v termíne do 31.12.2031. V prípade, že výherca si výherný kupón v hodnote 1 000 EUR neuplatní do daného termínu, výhra prepadá.

 1. Zodpovednosť organizátorov

Organizátori nehradia účastníkom akcie žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v akcii. Organizátori akcie nezodpovedajú za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. neprebratím výhry.

 1. Osobitné ustanovenia

Organizátori akcie si vyhradzujú právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto akcie podľa vlastného uváženia a vyhradzujú si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť akciu a jej pravidlá.

V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel akcie rozhodujú organizátori.

 1. Oficiálne pravidlá

Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do Štatútu aj u organizátorov akcie. Zapojením sa do akcie vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa oficiálnymi pravidlami akcie obsiahnutými v Štatúte.

Ustanovenia Štatútu i samotný priebeh akcie sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

partneri