Ko.Ma.Co, člen CBA Franchise International

Ochrana osobných údajov

Informácie pre uchádzača o zamestnanie

Ďakujeme za váš záujem pracovať pre našu spoločnosť. Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá a chceme, aby ste sa u nás cítili bezpečne. V tomto dokumente nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako chránime vaše súkromie, t.j. aké osobné údaje spracúvame, aké dôvody na to máme, aké práva máte vy ako dotknutá osoba a ďalšie informácie, ktoré by vás mohli zaujímať a ktoré sa týkajú spracúvania vašich osobných údajov.

 

Identifikačné a kontaktné údaje

Prevádzkovateľom pri spracúvaní vašich osobných údajov sme my:

Ko.Ma.Co-sk s.r.o.
so sídlom Šúrska 136/A, 900 01 Modra
IČO: 47 147 695
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 88919/B

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne spracúvania vašich osobných údajov sme vám k dispozícii na e-mailovej adrese osobneudaje@komaco-cba.sk.

Účel spracovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame výlučne v nevyhnutnom rozsahu, a to na účely internej evidencie uchádzačov, a aby sme vás mohli opätovne osloviť v prípade uvoľnenia vhodnej pracovnej ponuky.

Právny základ a rozsah spracúvania osobných údajov

Právnym základom spracúvania osobných údajov je najmä náš oprávnený záujem na plnení našej podnikateľskej činnosti.

Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie zhromažďujeme a využívame v súlade s platnými právnymi predpismi, a to za účelom prípadného opätovného oslovenia uchádzača o zamestnanie s ponukou voľnej pozície.

Zoznam spracúvaných osobných údajov:

 • meno, priezvisko, titul
 • rodné priezvisko, predošlé priezvisko
 • pohlavie
 • rodné číslo
 • dátum narodenia
 • číslo občianskeho preukazu
 • číslo pasu
 • štátna príslušnosť
 • rodinný stav
 • miesto narodenia, okres narodenia
 • adresa trvalého pobytu
 • adresa prechodného pobytu
 • číslo telefónu, e-mail
 • fotografia
 • žiadosť o zamestnanie, resp. motivačný list
 • údaje vyplývajúce zo životopisu, prípadne motivačného listu, resp. žiadosti o zamestnanie, iné ako vyššie uvedené osobné údaje
 • podpis

Kategórie príjemcov

Osobné údaje spracúvame priamo my, a to v písomnej a elektronickej forme. Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov.

Doba spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje bude naša spoločnosť spracúvať po dobu troch rokov odo dňa ich odovzdania našej spoločnosti. Následne vaše osobné údaje zlikvidujeme.

Technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov

Naša spoločnosť prijala nevyhnutné technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré spracúva, vrátane osobných údajov autorov.

Takýmito organizačnými a technickými opatreniami je prijatie Zásad ochrany osobných údajov, ako aj ďalších interných predpisov a z nich vyplývajúcej implementácie konkrétnych opatrení. Takýmito opatreniami je zabezpečenie IT systémov z pohľadu bezpečnosti a ochrany dát a obmedzenie prístupov k spracúvaným osobným údajom.

Práva uchádzača ako dotknutej osoby

Ako uchádzač máte:

 • právo na prístup k údajom – požadovať od našej spoločnosti prístup k spracúvaným osobným údajom týkajúcim sa vašej osoby,
 • právo na opravu – záleží nám na tom, aby sme o vás spracúvali správne osobné údaje, preto môžete požiadať o opravu osobných údajov,
 • právo na vymazanie a obmedzenie spracúvania – pokiaľ na to máte právny dôvod, môžete požiadať o vymazanie alebo obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov
 • právo na prenosnosť osobných údajov k ďalšiemu prevádzkovateľovi,
 • právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, ak sa domnievate, že došlo k porušeniu jeho práv v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov.

Zmeny týchto pravidiel

Znenie týchto zásad je naša spoločnosť oprávnená zmeniť podľa potreby, najmä za účelom zapracovania legislatívnych zmien, či zmien účelu a prostriedkov spracúvania. Vaše práva vyplývajúce z predmetných zásad alebo príslušných právnych predpisov však neobmedzíme.

 

Informácie o ochrane osobných údajov pri súťažiach a hrách 

Svojou účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami súťaže . Súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov súťažiaci poskytne písomne s vlastnoručným podpisom a označením príslušného políčka na tlačive dostupnom v maloobchodných predajniach v znení. „Súhlasím so spracúvaním osobných údajov pre účely účasti v súťaži . Súhlasím v prípade výhry so zverejnením mojich osobných údajov podľa podmienok súťaže . Zaškrtnutím súhlasu so spracúvaním a zverejnením osobných údajov udeľuje súťažiaci Usporiadateľovi ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov  v zmysle  §13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“ ) a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) Poskytnuté osobné údaje súťažiaceho na základe súhlasu bude Usporiadateľ evidovať max. po dobu 1 roka odo dňa začiatku realizácie súťaže. Pokladničný doklad doručený bez písomného súhlasu so spracovaním a zverejnením poskytnutých osobných údajov nebude akceptovaný a bude okamžite skartovaný . Usporiadateľ je oprávnený zverejniť mená výhercov v  predajniach označených logom CBA- Ko.Ma.Co. 


partneri